منابع یادگیری ویدئو

تمامی منابع برای یادگیری و تمرین موضوعاتی مثل حال آگاهی و رهبری از بالای خط را اینجا خواهید آموخت

آشنایی با مثلث نقش‌بازی

15 پیمان رهبری آگاهانه

احساسات جنسی در محل‌کار را می‌خواهید چه‌کار؟

معرفی گروه رهبری آگاهانه

نیمۀ پنهان کوه یخ شما چیست؟

شما از روی توجه و حضور عمل می‌کنید یا از درون مثلث نقش‌بازی؟

چهار شیوۀ رهبری و زمان استفاده از هرکدام

چهار کلید تسلط بر هنر قدردانی

چهار سؤالی که رهبران آگاه از خود می‌پرسند

دست از پنهان‌کاری بردارید و خودتان را ابراز کنید.

آیا مایلید همۀ آدم‌ها و وضعیت‌ها را یاور خود ببینید؟

موقعیت، موقعیت، موقعیت

آیا نسبت به توافق‌هایتان در تمامیت هستید؟

تمامیت: خلق زندگی یکپارچه

آیا مایل به شفاف‌سازی هستید؟

تغییر وضعیت از استحقاق به قدردانی

نحوۀ رسیدن به توافق‌های شفاف برای توقف نقش‌بازی در محل‌کار

چگونه واقعیت را از داستان تفکیک کنیم تا بهره‌وری بیشتری داشته باشیم

زدودن غیبت برای حداقل کردن نقش‌بازی

نمونه‌هایی از بودن درون مثلث نقش‌بازی

تعریف نقش‌ها

تعریف هوش هیجانی

کدام مدل تصمیم‌گیری؟

محتوا در برابر زمینه

تأیید، کنترل و امنیت را از درون تأمین کنید

متعهد شوید در قلمروی نبوغتان زندگی کنید

به خلق نتایج همه‌طرف-برنده متعهد شوید

شفافیت و صراحت: ابراز می‌کنید یا پنهان؟

آیا مایلید احساساتتان را حس کنید؟

آیا مایلید به غیبت کردن پایان دهید؟

آیا مسئولیت 100 درصدی خودتان را می‌پذیرید؟

آیا کنجکاوی را به محق بودن ترجیح می‌دهید؟

آیا رهبری هستید که حضور دارد؟